دروس ارائه شده در حال حاضر به شرح ذیل می باشند :

۱- پروژه مالی

۲- کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری

۳- سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

۴-مدیریت مالی ۱

۵-مدیریت مالی ۲

۶-حسابداری صنعتی ۳

۷-تحلیل بنیادی

۸-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی(مقدماتی)

۹-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (پیشرفته)

۱۰- کاربرد اکسل در حسابداری

۱۱-مباحث جاری در حسابداری

۱۲-حسابداری میانه۱